1 Resources share the relationship contributor to Chuang yi Xianggang he dian ying fa zhan ji jin